Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

* Ban lãnh đạo

- Giám đốc: Ths. Nguyễn Chí Bảo. Điện thoại: 043.7655399, 0912.345.846.

Email: baonc@haui.edu.vn

- Phó giám đốc: Ths. Nguyễn Hồng Sơn. Điện thoại: 0945.268.696.

Email: sonnh.haui@gmail.com

* Trợ lý giáo vụ: Phạm Thị Thảo. Điện thoại: 0917.759.069.

Email: thaok39@gmail.com

* Chủ tịch Công Đoàn: Vũ Đình Cứu. Điện thoại: 0988.866.206.

Email: cuuvd.haui@gmail.com

* Bí thư Đoàn thanh niên: Hoàng Vân Nam. Điện thoại: 0983.336.209.

Email: vannam81@gmail.com

* Các bộ môn
- Bộ môn Lý thuyết
Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Nhật Minh. Điện thoại: 0904.373.720.

Email: nhatminh.minh@gmail.com
- Bộ môn Thực hành Cắt gọt
Trưởng bộ môn: Kỹ sư Hoàng Xuân Thịnh. Điện thoại: 0988.304.223.

Email: xuanthinh26@gmail.com

- Bộ môn Thực hành Nguội & Sửa chữa
Trưởng Bộ môn: Ths. Nguyễn Nam Hải. Điện thoại: 0989.763.366.
Email: hainamhai1970@gmail.com