Cán bộ & Giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Trung tâm Cơ khí đạt các trình độ Thạc sỹ, Đại học. Đa số các giáo viên đã được đào tạo dài hạn và các khoá đào tạo, chuyển giao công nghệ. Hầu hết giáo viên trong Trung tâm có khả năng giảng dạy cả lý thuyết và thực hành

Trung tâm Cơ khí luôn luôn tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng các chương trình, viết giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập của học sinh.