Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Trung tâm cơ khí được trang bị 02 phòng làm việc cho ban giám đốc của trung tâm và 04 phòng làm việc cho các bộ môn và 04 phòng học lý thuyết cho các lớp học lý thuyết đầu giờ.
Trung tâm đã xây dựng một hệ thống xưởng thực tập: 01 phòng thực hành CAD – CAM – CNC, 17 phòng học thực hành: Tiện, Phay, Bào, Mài, Nguội, Sửa chữa, và CNC (Máy CNC: Tiện, Phay, Cắt dây và Xung điện) đủ điều kiện để phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao tay nghề của HSSV và giáo viên.

Cơ sở vật chất

Máy tiện CNC

Cơ sở vật chất

Máy phay CNC

Cơ sở vật chất

Máy cắt dây CNC

Cơ sở vật chất

Máy xung điện