Giới thiệu

Giới thiệu

Tiền thân là khối đào tạo kỹ năng thực hành của ngành cơ khí gắn liền với sự phát triển lịch sử của nhà trường, Trung tâm Cơ khí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2010 theo Quyết định số 85/QĐ – ĐHCN trên cơ sở sáp nhập các bộ phận đào tạo kỹ năng thực hành của ngành Cơ khí (Bộ phận thực hành của khoa Cơ khí, TT Bảo trì và khai thác thiết bị cơ khí và TT Việt - Hàn) có chức năng đào tạo và cung cấp các dich vụ về cơ khí, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo kết hợp với sản xuất, tiếp nhận trang thiết bị và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Hàn Quốc, đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Hà nội và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức, hoạt động của Trường ĐHCNHN... Xem tiếp