Nghiên cứu khoa học

Mặc dù trung tâm Cơ khí mới thành lập tháng 3 năm 2010 nhưng trung tâm đã và đang tham gia nghiên cứu 04 đề tài cấp trường. Chủ trương của trung tâm là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cấp trường và các cấp cao hơn để áp dụng công nghệ mới vào giảng dạy và thực tiễn cuộc sống.

Xem thêm