Kế hoạch thi Tốt nghiệp (đối với Cao đẳng Khóa 19)

Trung tâm Cơ khí thông báo Kế hoạch Thi Tốt nghiệp của Nhà trường đối với Cao đẳng K 19 như sau:

TT

Môn thi

Thời gian ôn tập và thi

Đối tượng

Địa điểm

1

Chính trị

Ôn: Từ 12/10 đến 16/10/2020.

Thi: 08h00 ngày 17/10/2020

Sinh viên CĐ K19 đủ điều kiện dự thi

Khu A

2

Lý thuyết Nghề

Ôn: Từ 19/10 đến 23/10/2020.

Thi: 08h00 ngày 24/10/2020

Sinh viên CĐ K19 đủ điều kiện dự thi

Khu A

3

Thực hành Nghề

Ôn: Từ 26/10 đến 29/10/2020.

Thi: Từ 30/10 đến 01/11/2020

Sinh viên CĐ K19 đủ điều kiện dự thi

(thuộc TT Cơ khí)

Khu B

Yêu cầu:

- Sinh viên Cao đẳng K19 (thuộc TT Cơ khí quản lý) đủ điều kiện dự thi lần đầu hiện đúng theo kế hoạch.

  • Thứ Hai, 15:21 28/09/2020

Tags: