HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRUNG TÂM LẦN THỨ NHẤT

Chiều ngày 11/03/2018, Trung tâm Cơ Khí đã tổ chức “ Hội nghị khoa học lần thứ nhất” năm học 2017 - 2018. Đây là hội nghị thường niên do trung tâm tổ chức nhằm nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trung tâm.

Xem thêm